Historie

Vester Han Herreds Skytteforening blev stiftet i 1871 ved at skille sig ud fra Thisted Amts Skytteforening fra 1868. Foreningen blev retableret i 1878.

Lidt om baggrunden for Vester Han Herreds Skytteforening

Skydning er den idrætsgren, hvis historie går længst tilbage i det daværende Thisted Amt. I 1861 dannedes en skytteforening i Vestervig-Agger med distriktslæge Beck som formand. Året efter stiftedes Thisted Skytteforening med amtmand Rosenkrantz som formand, og samme år opstod der også foreninger i Tømmerby-Lild og Hjortdal.

Der var fra starten stor interesse for skydningen. Det ser man af, at daværende indenrigsminister Orla Lehmann i en skrivelse bl.a. fremhævede Thisted Amt som et af de steder, hvor skyttesagen havde haft særlig god fremgang.

Efter den naturlige stilstand omkring krigen i 1864 blomstrede skyttesagen op igen. De mænd, der efter dette tidspunkt var særlig virksomme for skyttesagens genoprejsning, var navnlig kammerråd Hansen og lærer Chr. P. Jacobsen, begge Thisted. De fik 24. april 1868 oprettet Thy og Vester Han Herreds Skytteforening (senere benævnt som Thisted Amts Skytteforening). Foreningen begyndte med 100 medlemmer, men havde allerede i juli måned 300 yngre skytter. Lærer Jacobsen var en utrættelig agitator, og den ene forening stiftedes efter den anden.

Naturligt blev der snart dannet en amtsforening, og der blev holdt flere efter den tids forhold imponerende skyttefester, bl.a. på Bulbjerg i 1871.

I 1871 skilte Thy og Vester Han Herreds Skytteforening sig ud fra amtsforeningen, hvad der bevirkede en hensygnen, der ikke var af det gode. Flere foreninger opløstes, og i nogle år mærkede man i landsdelen ikke meget til skyttesagen.

Dens idé var dog ikke død. 8. december 1878 stiftedes på et møde i Østerild Kro en ny Thy og Vester Han Herreds Skytteforening, der bestod af Klim-Vust og Tilsted-Thorsted sogne med friskolelærer P. P. Smidt i Silstrup som formand. Man begyndte med 40 skytter.

To år senere kom yderligere tre foreninger med. I 1884 fratrådte Smidt som formand og afløstes af friskolelærer Niels Gertsen, Klim, der med en enkelt afbrydelse beholdt pladsen til 1903. I de første år af denne periode var der ikke megen fremgang, idet foreningens område indskrænkede sig til Han Herred og Hannæs. I 1896 vågnede thyboerne igen til dåd, så man senere kunne dele foreningen i to hovedkredse.

Det var denne type riffel, der i den første tid blev brugt i Klim Skytteforening. Foto fra »Fortællingen om en fri skole«
Det var denne type riffel, der i den første tid blev brugt i Klim Skytteforening. Foto fra »Fortællingen om en fri skole«

I 1903 blev lærer J. Kr. Møller i Østerild formand. Der fandtes da 28 aktive skyttekredse med i alt 691 skytter. Der afholdtes samme år en fest, hvor man fejrede 25-års dagen for oprettelsen af Skytteforeningen for Thy og Vester Han Herred.

I 1906 blev skovrider Bruun, Ydby, amtsskytteforeningens formand, og denne kunne derefter glæde sig ved god fremgang og støt arbejde i alle kredse, indtil verdenskrigen i 1914 bragte forstyrrelse i arbejdet og betydelig nedgang i medlemstallet. I 1906 havde dette været 1.194 aktive, hvoraf de 458 øvede gymnastik. I 1913 talte foreningen 45 aktive kredse med 1.305 aktive medlemmer, hvoraf 258 kvindelige gymnaster. I 1917 dalede kredsenes antal til 26 med kun 658 aktive medlemmer, hvoraf 237 var kvinder.

I årene indtil verdenskrigen 1914-18 havde skytterne og gymnasterne, som havde stigende tilslutning, med megen ære deltaget i konkurrencer landet over. Selv en verdensmester havde man i sine rækker. Til det internationale skyttestævne i Viborg i 1914 stillede amtet med et kapskydningshold, og dyrlæge C. Thomsen, Thisted, blev verdensmester i knælende skydning.

I de samme år rejstes der en stemning for at skille skytter og gymnaster ad. For at bringe bedre forhold mellem disse to kategorier blev der i 1920 udarbejdet og vedtaget nye love, der i høj grad imødekom gymnasternes krav, ligesom foreningens navn blev ændret til Thisted Amts Skytte- og Gymnastikforening.

I 1923 vedtog man igen nye love. Disse gav større selvstyre til henholdsvis gymnaster og skytter. Gymnasterne var de fleste, og skytterne kunne ikke hindre, at det på generalforsamlingen i 1929 blev vedtaget, at fra 1. januar 1930 skulle foreningen deles i en selvstændig gymnastikforening og i en skytteforening, der tog navnet Thisted Amts Skytteforening, der som formand valgte forretningsfører Chr. Smed Christensen, Thisted.

Kilde: »Idrætten og dens udvikling« af Holger Hebsgaard i bogen »Landet mod Nordvest«, bind 2, Forlaget Bauta, 1947.